Przedszkole Nr 171

DOSTĘPNOŚĆ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Przedszkole Nr 171 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej p171@eduwarszawa.pl

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeńwymienionych poniżej:

  1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
  2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
  3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
  4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
  5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
  6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
  7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
  8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
  9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Skróty klawiaturowe

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Piesiewicz, p171@eduwarszawa.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 619-82-63. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

 

Dostępność architektoniczna budynku Przedszkola Nr 171

 

Budynek znajduje się przy zbiegu ulic Równej i Czynszowej.  Dojścia piesze są od ulic Równej i Czynszowej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów.

Najbliższa stacja PKP Dworzec Wileński znajduje się w odległości ok. 700 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych.Ponadto jest jeszcze przejście podziemne do stacji metra - Dworzec Wileński oraz winda dla osób niepełnosprawnych i dzieci przewożonych w wózku.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości: Szwedzka 300m oraz Rzeszotarskiej 550m.

Najbliższy przystanek tramwajowy linia 23 Czynszowa - Nowe Bemowo znajduje się w odległości 10 m.

Miejsca do parkowania wyznaczone na jezdni ul. Równej i ul. Czynszowej (strefa płatnego parkowania).

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

 

Wejście do budynku

 

Do budynku prowadzi główne wejście od ulicy Równej 2 jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Nie ma podjazdu dla wózka inwalidzkiego przy wejściu głównym, natomiast jest pochylnia dla wózków dziecięcych. Aby dostać się do budynku należy pokonać furtkę szerokości 1,00 metra, a następnie pokonać 3 stopnie schodów. Dzwonek znajduje się przy furtce na wysokości 1,50 m. Przedszkole mieści się na parterze i 1 piętrze. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.

W budynku po prawej i lewej stronie znajdują się dwie ewakuacyjne klatki schodowe. Komunikacja między piętrami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem schodów.

W budynku znajdują się 4 sale do zajęć dla dzieci, 4 jadalnie dla dzieci, 4 łazienki dla dzieci, szatnia dla dzieci, 3 łazienki dla personelu oraz kuchnia. Korytarze na parterze prowadzące do szatni nie są wydzielone drzwiami i umożliwiają wyminięcie się 2 osób . W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich oraz nie ma pętli indukcyjnej oraz nie działa tłumacz języka migowego. W budynku nie ma wind.

Przedszkole nie posiada dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Przedszkole nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.

Ewakuacja z budynku odbywa się poprzez wydzielone przeciwpożarowo dwie ewakuacyjne klatki schodowe oraz przez 2 wyjścia na taras z sal na parterze. Brak windy do celów ewakuacyjnych.

 

Aplikacje mobilne

 

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.