Przedszkole Nr 171
Strona głowna  /  Kącik dla rodziców
Kącik dla rodziców
 
                                             SPRAWY ORGANIZACYJNE
Dzieci mają możliwość korzystania z trzech posiłków dziennie. Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców bądź opiekunów.
Opłaty za wyżywienie przyjmowane są w dni wyznaczone przez dyrektora, między 5 a 10 dniem każdego miesiąca. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu ustalone są przez organ prowadzący.
W sprawie opieki nad wychowankami konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. Dzieci mogą również być odbierane przez osoby pełnoletnie, upoważnione na piśmie przez rodziców bądź opiekunów, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.
 
 
                           STAWKI ŻYWIENIOWE
- stawka dzienna za 3 posiłki - 9,00 zł;
- stawka dzienna za 2 posiłki - 7,20 zł.
 
 
                       OPŁATY ZA POBYT W PRZEDSZKOLU
 Od godziny otwarcia tj. 6.30 do godziny 17.00 przedszkole zapewnia  wszystkim dzieciom bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
 
 
                     ZWOLNIENIA I ZNIŻKI W OPŁATACH
 Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu po godzinie 13.00 nie są pobierane.
 
 
                         INNE OPŁATY
 RADA RODZICÓW
 Dowolna składka zadeklarowana przez rodziców na pierwszym zebraniu we wrześniu.
 
 
                            FORMY WPŁAT
 Istnieje możliwość wnoszenia opłat w następujących formach:
 
1) Wpłaty gotówką w kasie przedszkola w ustalonych i podanych do wiadomości rodziców terminach.
 
2) Wpłaty przelewem na wskazany  rachunek bankowy:

 

Rodzic wybierający tę formę płatności osobiście odbiera w sekretariacie zestawienie należności za przedszkole wraz ze wszystkimi danymi potrzebnymi do realizacji przelewów.

Potwierdzenia dokonania przelewów należy dostarczyć bezpośrednio do kierownika gospodarczego lub na adres mailowy przedszkola (p171@edu.um.warszawa.pl) do 10-go dnia miesiąca.

 
                     RACHUNEK BANKOWY
 Zwracamy się z prośbą o dokonywanie wpłat za przedszkole
na rachunek bankowy:
 
86103015080000000550262061 - opłata za żywienie
 
W treści przelewu wpisujemy imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który dokonuje się wpłaty. Należy również wpisać adres odbiorcy:
Dzielnicowe Biuro Finansowe Praga Północ,
Warszawa, ul. Kłopotowskiego 15, Przedszkole nr 171 tytułem:
 
opłata za żywienie KWOTA … (imię i nazwisko dziecka)
 
 
                        RAMOWY ROZKŁAD DNIA (GRUPY MŁODSZE)
6.30 - 8.15 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne i zorganizowane
w kącikach zainteresowań; indywidualna praca z dziećmi;
kontakty z rodzicami
8.15 - 8.30 Zabawa ruchowa; przygotowanie do śniadania
8.30 - 9.00 ¦niadanie
9.00 - 9.30 Zajęcia edukacyjne zorganizowane wspieraj±ce
wszechstronny rozwój dziecka; zabawa ruchowa
9.30 - 11.45 Zabawy dowolne w sali, pobyt na świeżym powietrzu,
spacery, wycieczki
11.45 - 12.00 Przygotowanie do obiadu, kształtowanie nawyków
higienicznych
12.00 - 12.40 Obiad
12.40 - 14.20 Leżakowanie połączone ze słuchaniem bajek
i muzyki relaksacyjnej
14.20 - 14.35 Przygotowanie do podwieczorku
14.35 - 15.00 Podwieczorek
15.00 - 17.00 Rozchodzenie się dzieci do domu. Zabawy w sali
lub na powietrzu; praca indywidualna i wyrównawcza,
gry i zabawy dydaktyczne, kontakty z rodzicami.
 
 
 
                         RAMOWY ROZKŁAD DNIA (GRUPY STARSZE)
6.30 - 8.15 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne i zorganizowane
w kącikach zainteresowań; indywidualna praca z dziećmi;
kontakty z rodzicami
8.15 - 8.30 Ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania
8.30 - 9.00 Śniadanie
9.00 - 10.30 Zajęcia zorganizowane wspierające wszechstronny rozwój
dziecka; zabawy zaplanowane w sali i na powietrzu
10.30 - 11.45 Zabawy dowolne i zorganizowane w sali lub na powietrzu;
spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze
11.45 - 12.00 Przygotowanie do obiadu,
kształtowanie nawyków higienicznych
12.00 - 12.40 Obiad
12.40 - 13.20 Odpoczynek poobiedni przy dźwiękach muzyki relaksacyjnej
lub słuchanie bajek
13.20 - 14.20 Praca wyrównawcza w zespołach dyspanseryjnych,
praca indywidualna, inspirowanie dzieci do samodzielnej
działalności i wspieranie ich; zajęcia dodatkowe
14.20 - 14.35 Przygotowanie do podwieczorku
14.35 - 15.00 Podwieczorek
15.00 - 17.00 Rozchodzenie się dzieci do domu. Zabawy w sali
lub na powietrzu; praca indywidualna i wyrównawcza,
gry i zabawy dydaktyczne, kontakty z rodzicami
 
                                                                       
 
 
PODZIĘKOWANIA RODZICÓW

 

Szanowna Pani Dyrektor

Już dawno miałam do Pani napisać, przynajmniej pół roku temu.

Moja córeczka uczęszczała do Państwa przedszkola w wakacje jako przedszkola zastępczego.

Na początku byłam trochę przerażona, gdyż wszystkie zaprzyjaźnione dzieci dostały się do innego przedszkola a moja Ania nie.

Jednakże moje obawy okazały się bezpodstawne. Ania w wakacyjnym przedszkolu szybko się zaaklimatyzowała i wychodziła zawsze z uśmiechem.

I w tym miejscu chciałabym podziękować za opiekę.  Ania do tej pory wspomina wakacyjne przedszkole a fryzurka, którą robiła jej Pani Grażynka była hitem nr 1 przez kilka miesięcy :-) .

Pani Dyrektor - serdecznie dziękuję Pani i Paniom z II grupy za opiekę i życzę wszystkiego dobrego w Nowym Roku.

 

Serdecznie pozdrawiam,

mama Ani

 

Dziękujemy za życzenia i ciepłe słowa o naszej pracy.      

                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2018-11-02