Kontrast
Przedszkole Nr 171
Strona głowna  /  Wydarzenia
 
 
Ogłoszenia

 

 

Uwaga Rdozice,

listy dzieci przyjętych i nieprzujętych na rok szkolny 2020/2021 dostępne są w przedszkolu.

 

Rodziców dzieci przyjętych zapraszamy na zebranie organizacyjne, które odbędzie się 25 czerwca 2020 r. o gdziania 17.00.

 

Ze względu na sytuację epidemiczną na zebrania zapraszamy tyko jednego z rodziców dziecka.

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-22 13:22:08

 

Do informacji Rodziców, którzy zgłosili dzieci do przedszkola w okresie epidemicznym.

 

Informujemy, że zgodnie z informacją podaną przez Prezydenta m.st. Trzaskowskiego przedszkola będą otwarte z dniem 18.05.2020r.

 

http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/etapy-otwarcia-miejskich-plac-wek-w-czasie-epidemii

 

W związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną w przedszkolu obowiązują nowe zasady regulujące pracę placówki.

 

Procedura - kliknij tutaj

 

 

Oświadczenie - kliknij tutaj 

Oświadczenie jednorazowe można wypełnić w domu i przekazać je pracownikowi przedszkola. odczas pierwszego dnia dziecka w przedszkolu..

 

 

Karta informacyjna  - kliknij tutaj

Kartę wypełniamy kazdego dnia po przyprowadzeniu dziecka do pzredszkola. 

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-15 15:43:26

 

Uwaga Rodzice,

 

w związku z koniecznością zaplanowania pracy przedszkola w kolejnych tygodniach po wznowieniu działalności proszę o wypełnienie ankiety, w której zadeklarują Państwo, czy i od kiedy chcą skorzystać z zajęć opiekuńczych.

 

Ankieta dotyczy okresu od 25 maja z terminem odesłania do 19 maja! Rodzice, którzy nie są zainteresowani udziałem dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych proszeni są również o zgłoszenie tego faktu drogą mailową na adres: p171@edu.um.warszawa.pl

 

Nieprzekraczalny termin odesłania ankiety to 19 maja (wtorek).

 

Ankieta - kliknij tutaj

 

 

                                                                           Dyrektor Przedszkola

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-14 16:59:53

 

 

INFORMACJA DO REKRUTACJI

 

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

oraz postępowanie odwoławcze

 

W piątek 22 maja br. w przedszkolach i szkołach podstawowych  (również na stronach internetowych tych placówek) zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

 

Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w piątek 22 maja br.

 

Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

 

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
 2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dniod dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
 3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnejw terminie
  7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

Odwołania można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-14 16:33:10

 

Informujemy, że dyżur wakacyjny tylko dla dzieci z naszego przedszkola będzie trwał od 1 lipca do 11 sierpnia 2020 r.

 

Prosimy nie wnosić opłat za żywienie w okresie dyżuru wakacyjnego !!!

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-07 16:02:45

Informacje dla Rodziców

 

Którzy rodzice będą mogli posłać swoje dzieci do przedszkola?

 • Z placówek w pierwszej kolejności powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
 • Warto, aby pierwszeństwo uzyskały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Co powinien wiedzieć rodzic przed posłaniem dziecka do przedszkola?

 • Najważniejsze jest to, aby dziecko było zdrowe – bez objawów chorobowych.. To stała zasada, o której zawsze należy pamiętać.
 • Przypomnij swojemu dziecku podstawowe zasady higieny. Zwróć uwagę na:  niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować. Twoje dziecko uczy się przez obserwację.  
 • Wytłumacz również dziecku, aby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

Kiedy i komu muszę zgłosić, że moje dziecko przyjdzie do przedszkola?

 • Jeśli chcesz przyprowadzić dziecko do przedszkola, powiadom o tym dyrektora placówki. To dyrektor wspólnie z organem prowadzącym określi szczegółowe rozwiązania w zakresie przyjęcia do przedszkola.

Jak moje dziecko musi być przygotowane do przyjścia do przedszkola?

 • Jeśli Twoje dziecko ukończyło 4 lata, musisz zapewnić mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola.
 • Przypomnij dziecku podstawowe zasady higieny takie jak: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. Powiedz dziecku, że jego ulubione zabawki powinny zostać w domu.

Czy muszę zapewnić mojemu dziecku maseczkę?

 • Tylko w drodze do przedszkola i z powrotem, jeśli Twoje dziecko ukończyło 4. rok życia. Może to być także inna forma indywidualnej osłony nosa i ust.
 • Ważne! W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
 • Pamiętaj jednak, że rodzice muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak również przebywania
  w budynku przedszkola.

Czy moje dziecko otrzyma posiłek podczas pobytu w przedszkolu?

 • Tak. Przedszkole podczas prowadzenia zajęć zapewnia dzieciom posiłki

Czy wydawanie i spożywanie posiłków będzie bezpieczne?

 • Tak. Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.
 • Zalecamy również, aby spożywanie posiłków odbywało się w małych grupach. Posiłki powinny być wydawane w systemie zmianowym. Po każdej grupie dzieci należy czyścić blaty stołów, poręcze krzeseł.
 • Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 stopni Celsjusza lub je wyparzać. Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych.

Jak w przedszkolu będzie przestrzegane bezpieczeństwo sanitarne?

 • Każda placówka musi być wyposażona w podstawowe środki higieny osobistej oraz płyn do dezynfekcji umieszczony przy wejściu do budynku.
 • Każda grupa dzieci będzie przebywać w wyznaczonej i stałej sali. Do grupy powinni być przyporządkowani ci sami opiekunowie. Muszą być z niej usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki. Stoliki i krzesełka w stołówkach będą dezynfekowane po zjedzeniu posiłku przez każdą grupę dzieci. Należy często wietrzyć salę, w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Organizacja pracy powinna być zapewniona w taki sposób, aby, na ile to możliwe, nie dochodziło do kontaktu dzieci z różnych grup, np. różne godziny zabawy na dworze.

Co ma zrobić rodzic w sytuacji, gdy dziecko nie będzie miało możliwości skorzystania z opieki przedszkolnej?

 • Rodzic dziecka, który nie zdecyduje się na opiekę przedszkolną będzie mógł nadal pobierać zasiłek opiekuńczy.

Jakie zajęcia będzie miało moje dziecko w przedszkolu?

 • Zdecyduje o tym dyrektor placówki, mając na względzie wytyczne sanitarne. W czasie pobytu w przedszkolu dziecko będzie przebywać w miarę możliwości w mniejszej grupie, w jednej sali. Dziecko będzie mogło się bawić zabawkami, które można dezynfekować.
 • Nauczyciel zapewni przede wszystkim opiekę, ale może także organizować zabawy, zajęcia dydaktyczne. Dziecko będzie mogło korzystać z przedszkolnego placu zabaw lub boiska, ale pod warunkiem, że dostępne na nim urządzenia będą dezynfekowane. Nie zalecamy, aby dzieci wychodziły na spacery czy wycieczki poza teren placówki.

Czy dzieci w przedszkolu mogą korzystać z płynudezynfekującego?

 • Nie powinny. Zalecamy, by tego nie robiły z uwagi na potencjalne reakcje uczuleniowe, które mogą się pojawić.
 • Zachęcamy, by przebywające w przedszkolu dzieci regularnie myły ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

Czy rodzice mogą wchodzić na teren przedszkola?

 • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki, z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępnie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m. Należy przy tym przestrzegać rygorystycznie wszelkich środków ostrożności, tj. osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

Czy moje dziecko będzie mogło skorzystać ze wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznej?

 • Tak. Od 4 maja br. poradnie wznowiły swoją działalność. Mogą wydawać opinie oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego czy indywidualnego nauczania.

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-07 07:56:33

 

Na podstawie § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z póź. Zm.) informuję, że

w Przedszkolu nr 171 za zgodą organu prowadzącego, zostały zawieszone zajęcia

w okresie od 6 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r.

 

                                                                               Dyrektor Przedszkola

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-05 17:56:17

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z planowanym wznowieniem od 18 maja br. pracy przedszkola przesyłam ankietę z prośbą o wypełnienie zainteresowanych Rodziców.

 

Ankieta musi być wypełniona, podpisana przez obojga rodziców/opiekunów prawnych, zeskanowana i przesłana na adres mailowy przedszkola:  p171@edu.um.warszawa.pl najpóźniej do dnia 6 maja br. do godziny 9.00.

 

Istnieje również możliwość zrobienia zdjęcia wypełnionej ankiety i przesłania na aders mailowy przedszkola.

Rodzice, którzy nie mają możliwości przesłania ankiety drogą mailową proszeni są o wypełnienie ankiety osobiście w przedszkolu.

 

Ankieta do pobrania - kliknij tutaj

 

                                                                                  Dyrektor Przedszkola

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-05 10:37:48

 

 

Szanowni Państwo, Rodzice warszawskich przedszkolaków

 

 

29 kwietnia br.  na konferencji prasowej pan Premier Mateusz Morawiecki poinformował o otwarciu z dniem 6 maja żłobków i przedszkoli. Jednak, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi podczas konferencji ostateczną decyzję o otwarciu przedszkola powinien podjąć samorząd, uwzględniając rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Edukacji Narodowej.

 

Decyzja o otwarciu przedszkoli zapadła nagle, nie była konsultowana z samorządami. Czas w jakim podjęto decyzję oraz przerzucenie przez rząd odpowiedzialności na organy prowadzące i dyrektorów placówek jest nieodpowiedzialne.  Nie mamy odpowiednich instrumentów pozwalających ocenić czy sytuacja w m.st. Warszawie jest bezpieczna, nie posiadamy również właściwych służb mogących wspomóc nasze przedszkola w organizacji pracy w czasie epidemii. Żaden dyrektor przedszkola ani pracownik samorządowy nie jest ekspertem w dziedzinie chorób zakaźnych.

 

Jako samorząd stanęliśmy wobec niezwykle trudnej i odpowiedzialnej decyzji. Do warszawskich przedszkoli uczęszcza blisko 57 tys. dzieci. Pracuje w nich ponad 13,5 tys. nauczycieli i pracowników. To ich zdrowie i bezpieczeństwo stawiamy na pierwszym miejscu. 

 

Wytyczne przedstawione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego są bardzo ogólne . Budzą wiele wątpliwości dotyczących właściwych warunków pozwalających zapewnić bezpieczeństwo dzieci i pracowników przedszkoli.

 

Rozumiejąc, że w związku z wprowadzeniem II etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 część z Państwa zobowiązana będzie wrócić do obowiązków zawodowych, pilnie zwróciliśmy się do Premiera RP z apelem o doprecyzowanie zasad organizacji opieki w przedszkolach i przygotowanie aktu prawnego stanowiącego jednolity wykaz działań niezbędnych do zapewnienia bezpiecznych warunków organizacji opieki.


Szanowni  Państwo, tu chodzi o zdrowie i bezpieczeństwo ponad 73 tysięcy warszawskich dzieci, ich rodziców i opiekunów, oraz zdrowie i bezpieczeństwo ponad 16 tysięcy pracowników żłobków i przedszkoli.  Przerzucanie na dyrektorów placówek i organy prowadzące, nie tylko zapewnienia warunków sanitarnych ale ich określenie jest nieodpowiedzialne. Nikt z nas, żaden dyrektor placówki, nie jest ekspertem od koronawirusa.

 

Zwracam uwagę, że trudno wymagać od małych dzieci przestrzegania reżimu sanitarnego, w tym zachowania wymaganej odległości, noszenia maseczek, stąd też rodzice muszą mieć pełną świadomość odpowiedzialności za potencjalne negatywnie skutki podjętej decyzji.

 

Każda podjęta decyzja, lub jej brak może skutkować zagrożeniem bezpieczeństwa i drastycznym wzrostem liczby zachorowań.  Rodzice winni mieć pełna wiedzę i świadomość ryzyk związanych z posłaniem dziecka do żłobka lub przedszkola.

 

Wszystkich Państwa pragnę zapewnić, że wraz z uzyskaniem szczegółowych wytycznych sanitarnych podejmiemy wszelkie możliwe działania, aby najmłodsi warszawiacy mogli jak najszybciej skorzystać z opieki w naszych przedszkolach w bezpiecznych dla nich warunkach. 

 

 

Z poważaniem


Prezydent Miasta
Stołecznego Warszawy

Rafał Trzaskowski

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-04 15:22:34

Szanowni Państwo,

 

 

Uwaga!

 

Ze względu na brak możliwości określenia zakresu oraz terminów obowiązywania ograniczeń związanych z zasadami bezpieczeństwa wynikającymi z zagrożenia epidemicznego, podjęto decyzję o zmianie organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w lipcu i sierpniu 2020 r.

 

Dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zostają odwołane.


Jeśli przepisy na szczeblu krajowym pozwolą, to w lipcu i sierpniu 2020 r. dzieci będą mogły przez 6 tygodni uczęszczać do swojego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole.
Więcej informacji na stronie internetowej: Biura Edukacji 

 

Prosimy nie wnosić opłat za żywienie w okresie dyżuru wakacyjnego!!!

 

Szczegółowe informacje dotyczące dyżuru wakcyjnego będą podane

w póżniejszym terminie.

 


 
komentarzy: (0)
data dodania: 2020-04-27 12:02:28

 

SZANOWNI RODZICE,

 

w związku z przedłużającym się okresem epidemiologicznym, serdecznie zachęcamy do korzystania z propozycji zajęć edukacyjnych przygotowywanych przez nauczycielki z naszego przedszkola. Propozycje zajęć dla poszczególnych grup znajdą Państwo w zakładce EDUKCJA, RYTMIKA.

 

Rodzców dzieci sześcioletnich zapraszamy w dniu 30 kwietnia po odbiór osobisty informacji o gotowości szkolnej. Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie godziny odbioru dokumentu - tel. (22) 619 82 63.

 

                                                                             Dyrektor Przedszkola

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-04-24 12:13:30

 

UWAGA RODZICE!!!

 

 

W związku ze zmianą harmonogramu rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 ulega zmianie data opublikowania list dzieci zakwalifikowanych

i niezakwalifkowanych do naszego pzredszkola.

 

Termin opublkowania list  - 12 maja 2020 r. godz. 13.00. 

 

Termin potwierdzenia woli  zapisu dziecka do przedszkola do którego zostało zakwalifikowane - 12 maja godz. 13.00 - 20 maja godz.16.00

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-04-24 12:03:46

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że została podjęta decyzja o wydłużeniu rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych (ogólnodostępnych i integracyjnych) w szkołach podstawowych.

Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.


Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00.


Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.

Dokumenty można przesyłać na adres mailowy placówki
      p171@edu.um.warszawa.pl. 
 
Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.
 
Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola będzie podana do publicznej wiadomości 12 maja o godz. 13.00.
 
komentarzy: (0)
data dodania: 2020-03-30 12:22:53

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że nasza Poradnia jest jednym z filarów, utworzonego przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Psychologicznego Centrum Wsparcia dla Rodziców i Uczniów.

Placówki należące do Centrum mają za główny cel udzielać pomocy psychologicznej

w czasie epidemii koronawirusa w Polsce.

 

Specjaliści Poradni będą udzielać wsparcia psychologicznego od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 19.00 pod nr tel. 22 619 01 94 lub 22 619 81 59. Istnieje również możliwość kontaktu mailowego ze specjalistami, którzy pracują zdalnie.

Kontakty dostępne są na stronie Poradni w zakładce:

O Poradni – Maile do specjalistów.

Z naszej pomocy mogą także korzystać nauczyciele i inne osoby (np. pracownicy niepedagogiczni) pracujące w Dzielnicy Praga – Północ, związane z praską oświatą.

 

Ponadto pomoc dla rodziców uruchamiają dwie specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne  - „Uniwersytet dla Rodziców” (UdR) i Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki

i Psychoterapii „MOP”. 

Rodzic dzwoniąc do tych poradni, otrzyma porady dotyczące postępowania z dziećmi, które znalazły się w nowej, nieznanej sobie sytuacji - bez zwykłych kontaktów z rówieśnikami, zabaw w przedszkolach, codziennej nauki w szkole, która zastąpiona została w sposób nagły nauką zdalną.

 

Od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 18.00 telefon rodzicielski jest czynny pod numerami:  510 205 050  (UdR) i 519 047 372 („MOP”), w sobotę i niedzielę w godzinach 10.00 – 16.00 pod numerem: 519 047 370 (UdR).

Dodatkowo Warszawskie Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, wspierać będzie rodziców w towarzyszeniu dzieciom w edukacji online.

Wysyłając mail na adres: zapytajeksperta@wcies.edu.pl rodzice otrzymają rady i wskazówki merytoryczne jak uczyć się w „domowej” szkole.

Na merytoryczne pytania odpowiadają nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

Uwaga: eksperci nie będą rozwiązywać całych zadań np. z matematyki.

 

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5

03-759 Warszawa, ul. Otwocka 3

Tel./fax: 22 619 01 94 

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-03-27 07:50:16

 

Materiały edukacyjne dla poszczególnych grup znajdziecie Państwo w zakładkach ,,EDUKACJA...".

 

https://youtu.be/o7ITdA3PZOw

Darmowym autorskim audiobookiem o tematyce ekologicznej pt. "Owca Ola Bohaterką Pola". Audiobook porusza temat dzikich wysypisk śmieci, ochrony lasów, a także szeroko pojętej ekologii.

 

 

Portale dla dzeici w wieku przedszkolnym:

 

https://www.lulek.tv/

 Można się tu nauczyć liczyć, czytać, pisać, określać nazwy miesięcy czy poznawać godziny na zegarze. Pokazujemy dzieciom nuty, pomagamy zapamiętać numery alarmowe, czy pierwsze słowa w języku angielskim. Zachęcamy do czytania książek, rysowania na kartce, śpiewania. Przekonujemy, że warto myć zęby, a mycie głowy wcale nie jest takie straszne.

 

https://ciufcia.pl/

Strona zawiera darmowe gry flash dla dzieci w wieku od 4-6 lat.

 

https://www.domowyprzedszkolak.pl/

Znajdziecie tu Państwo  bogatą bazę materiałów, które pomogą w zorganizowaniu zajęć w przedszkolu, szkole czy domu.

 

https://www.buliba.pl/

Wartościowe, edukacyjne gry dla dzieci.

 

http://pisupisu.pl/przedszkole/odkrywankam-4

Nauka przez zabawę.

 

https://eduzabawy.com/generatory/generator-szlaczkow/

Przykłądy ćwiczeń graficznych rozwijających motorykę małą, naukę kodowania i wiele innych umiejętności.

 

102 sposoby Polskiego Radia Dzieciom na spędzenie czasu w 4 ścianch znajdziecie Państwo tutaj

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-03-17 13:17:57